Jesteśmy wydawnictwem otwartym dla badaczy polskich, funkcjonującym na rynku francuskim i polskim, a zatem rynku europejskim. Chcemy europejskiemu odbiorcy udostępnić największe osiągnięcia polskiej humanistyki, a zwłaszcza szeroko rozumianych nauk historycznych — historii, historii sztuki, historii literatury i odwrotnie — Polakom umożliwić poznanie dokonań europejskich. Interesują nas prace o charakterze zarówno monograficznym, jak i przyczynkarskim, dotyczące dziejów politycznych, historii Kościoła, nauk pomocniczych historii (heraldyki, genealogii, sfragistyki, geografii historycznej, historii kartografii, dyplomatyki etc.), archeologii, historii medycyny, etnologii, retoryki, dawnego piśmiennictwa. Osobną kategorię stanowią prace źródłowe, w tym wspomnienia i pamiętniki, będące podstawą do poznania przeszłości i mentalności społeczeństw Europy.

Image