Edition La Rama logo

29, chemin de la Rama, F-03700 Bellerive-sur-Allier

 

Edition La Rama jest wydawnictwem naukowym, które w myśl wspólnotowych dążeń Unii Europejskiej wspiera ideę umiędzynarodowienia dorobku nauk humanistycznych oraz promocji dziedzictwa kulturalnego Europy, publikując książki i czasopisma godne upowszechnienia ze względu na swoje niezaprzeczalne wartości dla nauki i kultury europejskiej. Jesteśmy wydawnictwem otwartym dla badaczy polskich, funkcjonującym na rynku francuskim i polskim, a zatem rynku europejskim. Chcemy europejskiemu odbiorcy udostępnić największe osiągnięcia polskiej humanistyki, a zwłaszcza szeroko rozumianych nauk historycznych — historii, historii sztuki, historii literatury i odwrotnie — Polakom umożliwić poznanie dokonań europejskich. Interesują nas prace o charakterze zarówno monograficznym, jak i przyczynkarskim, dotyczące dziejów politycznych, historii Kościoła, nauk pomocniczych historii (heraldyki, genealogii, sfragistyki, geografii historycznej, historii kartografii, dyplomatyki etc.), archeologii, historii medycyny, etnologii, retoryki, dawnego piśmiennictwa. Osobną kategorię stanowią prace źródłowe, w tym wspomnienia i pamiętniki, będące podstawą do poznania przeszłości i mentalności społeczeństw Europy.

Współpracujemy z instytucjami nauki i kultury. Powołaliśmy Radę Naukową, do której zaprosiliśmy wybitne osobistości ze świata nauki, która wspomaga nasze prace edytorskie, kwalifikując i recenzując pozycje, które powinny się znaleźć w międzynarodowym obiegu wydawniczym. Jesteśmy otwarci na współpracę z kolejnymi instytucjami, którym leży na sercu dobro europejskich nauk humanistycznych. Dysponujemy zespołem tłumaczy i redaktorów, którzy dbają o wysoki poziom publikowanych przez nas prac.

Oferujemy także międzynarodową dystrybucję wydawanych książek. Na zasadach uzgodnionych z instytucjami sprawczymi i Autorami zapewniamy promocję wydanych publikacji na terenie całej Europy, także podczas najważniejszych imprez targowych, oraz w Internecie. Naszymi partnerami w dystrybucji książek są: w Europie — Kubon & Sagner Buchexport – Import GmbH, a w Polsce — Firma Księgarska Jacek Olesiejuk oraz Azymut Sp. z o.o.

 

Program wydawniczy Edition La Rama

W 2015 roku ukazały się:

 

 1. Inwentarz Archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, oprac. Andrzej Biernat, Iwona Dacka-Górzyńska, Sławomir Górzyński, Janusz Pezda Bellerive-sur-Allier – Warszawa 2015, ISBN 979-10-95627-00-5; EAN: 9791095627005, Opracowanie przy wsparciu finansowym Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego [dostęp: http://pther.net/atoz/index.html], edycja papierowa w przygotowaniu
 2. M. Lubczyński, Struktura majątkowa szlachty powiatu ksiąskiego za ostatnich Jagiellonów

Obecnie w przygotowaniu seria książek we współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii i Polskim Towarzystwem Heraldycznym, uwzględnionych w planie wydawniczym 2016:

 1. Studia z dziejów średniowiecza, t. 19, red. B. Możejko;
 2. Studia z dziejów średniowiecza, t. 20, red. B. Możejko;
 3. Summariusz Metryki Koronnej, seria nowa, t. 8. Księga wpisów podkanclerzego koronnego Jana Tarnowskiego MK 139 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1595, oprac. K. Chłapowski;
 4. J. Szymczak, Rycerz na wojnie – uzbrojenie ochronne;
 5. J. Szymczak, Rycerz na wojnie – uzbrojenie zaczepne;
 6. J. Ptak, Weksylologia polska;
 7. Roman Marcinkowski, Naszim (Kobiety);
 8. Doradztwo – poradnictwo – wsparcie, red. B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, W. Wójcik;
 9. Relacje artystyczne i kulturalne między Italią a Polską w epoce nowożytnej, red. A. Boesten-Stengel, S. Cendrowski;
 10. Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wielu, red. nauk. A. Dawid, J. Klusek

Redacteur-en-Chef

dr hab. prof. UO Sławomir Górzyński